Abonnement Juridisch Advies

Published Apr 05, 21
12 min read

Juridisch Adviesbureau Altijd Een Eerlijk En Oprecht Advies

Maar dan zal de werkgever een goede reden moeten hebben voor het ontslag. Een bedrijfseconomische reden kan een geldige ontslagreden zijn. De werkgever zal dan moeten kunnen aantonen dat het slecht gaat met het bedrijf. Als u, vanwege een reorganisatie, wordt ontslagen, heeft u recht op een ontslagvergoeding, ook als u een tijdelijk contract heeft.

Hij verzoekt u om binnen een paar dagen een ontslagovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) te tekenen. Hier hoeft u niet aan mee te werken. Het is namelijk van belang dat de overeenkomst correct is opgesteld. Anders kunt u het recht op een WW-uitkering verliezen. Ook kunt u een te lage ontslagvergoeding krijgen. Soms vraagt de werkgever meteen een ontslagvergunning aan bij het UWV.

Juridisch Advies - Hoogwaardig Juridisch Advies

Als dit niet lukt, gaat de ontslagprocedure bij het UWV automatisch verder. U kunt aangeven dat u de inhoud van de overeenkomst eerst zou willen bespreken met een jurist. Heeft u de vaststellingsovereenkomst getekend en heeft u spijt? Dan kunt u binnen 14 dagen na ondertekening nog onder de overeenkomst uit.

Na 14 dagen is de overeenkomst definitief. Als u de vaststellingsovereenkomst niet tekent, komt er geen ontslag met wederzijds goedvinden tot stand. De werkgever zal dan een ontslagvergunning voor u moeten aanvragen bij het UWV. Tijdens deze procedure kunt u bij het UWV aangeven waarom u het niet eens bent met het ontslag.

Juridisch Advies - Regel Je Juridische Zaken Online

Als de vergunning wordt geweigerd, kan de werkgever proberen om u via de rechter te ontslaan. Misschien heeft u geen zin in al het gedoe rondom het ontslag. U mag meestal zelf uw contract opzeggen - juridisch advies den haag. U moet dan rekening houden met de opzegtermijn. Als u nog geen ander werk heeft, is zelf opzeggen niet verstandig.

Maar als u een tijdelijk contract heeft dat niet tussentijds opzegbaar is, mag u het contract niet zelf opzeggen, tenzij de werkgever instemt met de opzegging. Om een tijdelijk contract tussentijds te kunnen opzeggen, moet er in het contract aangegeven zijn dat het tussentijds opzegbaar is. Als dit niet is aangegeven, komt het recht op een uitkering in gevaar.

Top Kwaliteit Juridisch Advies Mkb Vindt U Hier

Maar als u instemt met een vaststellingsovereenkomst, kunt u recht hebben op een WW-uitkering. Het is dan wel van belang dat de overeenkomst op de juiste manier is opgesteld. Ook bij ontslag via het UWV of de rechter kunt u recht hebben op een WW-uitkering. Bij een reorganisatie kan er een sociaal plan zijn opgesteld.Is dit plan er niet? Dan geldt de transitievergoeding. U kunt de transitievergoeding zelf berekenen. Per 3 gewerkte jaren heeft u recht op 1 maandsalaris. Werkt u er bijvoorbeeld 2 jaren? Dan heeft u recht op een ontslagvergoeding van 2/3 maandsalaris. De exacte transitievergoeding is te berekenen via deze link. In de praktijk wordt er vaak onderhandeld over de ontslagvergoeding.

Adviesbureau Juridisch

Ook onderhandelen we gratis met de werkgever, over bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij brengen de kosten, na overleg, in rekening bij de werkgever. We brengen nooit kosten bij u in rekening. Het is niet verstandig om u ziek te melden als u niet daadwerkelijk ziek bent. De bedrijfsarts zal oordelen of u aan de slag kan.

In het ergste geval kan het leiden tot ontslag op staande voet, waardoor de WW-uitkering in gevaar komt. Tijdens ziekte geldt een ontslagverbod. Dit betekent dat u dan in beginsel niet mag worden ontslagen. Maar als het bedrijf gaat sluiten, mag een zieke werknemer alsnog worden ontslagen, zonder dat het recht op een uitkering in gevaar hoeft te komen.

Jurist Arbeidsrecht

Als u verwacht voor langere tijd ziek te zijn, is het vaak niet verstandig om een vaststellingsovereenkomst te tekenen, en met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Uw recht op een uitkering komt dan in gevaar. juridisch advies den haag. Bij ontslag vanwege een reorganisatie mag u niet per direct worden ontslagen. Er geldt namelijk een opzegtermijn.

Is hier niets over afgesproken? Dan is de wet van toepassing. Dit betekent dat er voor elke 5 gewerkte jaren een extra maand opzegtermijn geldt: 0-5 jaar gewerkt = 1 maand, 5-10 jaar gewerkt = 2 maanden, 10-15 jaar gewerkt = 3 maanden, 15 jaar of meer gewerkt = 4 maanden. juridisch advies den haag.

Incasso- En Juridisch Adviesbureau

Het plan kan worden goedgekeurd door de ondernemingsraad en de vakbond. Het is niet verplicht om een sociaal plan op te stellen. Maar bij een grote reorganisatie is het gebruikelijk om te kijken naar de mogelijkheden om zo’n plan op te stellen. De werkgever kan aangeven dat u voorlopig niet meer op uw werk hoeft te verschijnen.

Maar uw contract loopt door. Vandaar dat er nog steeds salaris betaald moet worden. Ook bouwt u dan nog steeds vakantiedagen, vakantietoeslag en pensioen op. Reiskosten hoeven niet meer te worden betaald, want deze kosten worden niet meer gemaakt. Bij een reorganisatie zal het afspiegelingsbeginsel moeten worden toegepast, tenzij het bedrijf in zijn geheel gaat sluiten of een complete afdeling gaat sluiten.

Fiscaal Juridisch Adviesbureau

a. rekening moet worden gehouden met de leeftijd van de werknemers. De werknemers met een uitwisselbare functie worden op basis van hun leeftijd in bepaalde groepen ingedeeld. Binnen de groep wordt de werknemer die er het kortst werkt in principe als eerst ontslagen. Hier vindt u meer informatie over het afspiegelingsbeginsel.

Juridisch Adviesbureau GezondheidszorgTop Kwaliteit Juridisch Advies Mkb Vindt U Hier

U kunt ze uit laten betalen of opnemen. Maar als u lange tijd wordt vrijgesteld van werkzaamheden is het gebruikelijk om de vakantiedagen als opgenomen te beschouwen. In onderling overleg kunnen hier afspraken over worden gemaakt. De WW-uitkering vraagt u aan via de website van het UWV. U kunt deze 1-2 weken voor het einde van uw contract aanvragen.

Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Ook is het van belang om de uitkering op tijd aan te vragen. Als u de uitkering meer dan een week na uw ontslagdatum aanvraagt, krijgt u een lagere uitkering. De aanvraag doet u via deze link. Sommige werknemers hebben een concurrentiebeding in hun contract staan. Dit betekent dat zij na hun ontslag tijdelijk niet voor een concurrent mogen werken.

Dit kan bijvoorbeeld in de ontslagovereenkomst worden opgenomen. Als de werkgever dit niet wil schrappen, kan het misschien worden beperkt. De geldigheidsduur kan bijvoorbeeld worden verkort - Juridisch adviesbureau: JuristenKracht. Of misschien kan het concurrentiebeding worden omgezet in een relatiebeding. Bij een concurrentiebeding mag u niet voor concurrenten werken. Bij een relatiebeding mag u geen contact hebben met klanten van de werkgever.

Juridisch Adviesbureau

Dit hoeft geen positief getuigschrift te zijn. Het kan ook een neutraal getuigschrift zijn. U kunt hiernaar vragen bij uw werkgever. De werkgever is wettelijk verplicht om het openstaande vakantiegeld te betalen. Normaal gesproken krijgt u eind mei het volledige vakantiegeld. Als u een gedeelte van het jaar werkt, ontvangt u een gedeelte van het vakantiegeld.

U krijgt dan bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, vakantiegeld en uitbetaling van openstaande vakantiedagen. Maar er kunnen via de eindafrekening ook bedragen worden ingehouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om terug te betalen studiekosten of een lening. Soms is er in een sociaal plan opgenomen dat u bij een reorganisatie de plek kunt innemen van een ander - Juridisch advies - Veilig Doen.

Werknemer Ontslaan Met Vast Contract

Recht op loon – Wanneer heeft een werknemer recht op loon en wanneer mag de werkgever salaris niet betalen? Minimumloon – Over de berekening en hoogte van het minimumloon, de rol van de cao en het opeisen. Vakantiegeld – Wanneer heeft u recht op vakantiegeld, hoe wordt het berekend en wat kunt u doen als u het niet krijgt? Loondoorbetaling bij ziekte – Moet bij ziekte loon worden doorbetaald? Wanneer wel, wanneer niet? Bonus voor werknemer – Wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een bonus? Inhouding salaris – Over wanneer een werkgever salaris mag inhouden en wanneer niet.

Mag uw werkgever schadevergoeding van u eisen? – Wanneer kan een werknemer aansprakelijk worden gehouden? Arbeidsongeval – Wie is wanneer aansprakelijk in het geval van een arbeidsongeval? Beroepsziekte – Is de werkgever aansprakelijk te houden voor een beroepsziekte? Overspannen door werk – Wat zijn de regels wanneer u overspannen bent door uw werk? Ziekmelding wordt niet geaccepteerd – Wat moet u doen als uw ziekmelding niet wordt geaccepteerd door uw werkgever? Deskundigenoordeel UWV – Wanneer is een deskundigenoordeel van het UWV van belang bij ziekte? Loondoorbetaling bij ziekte – Over doorbetaling bij ziekte, inclusief stopzetting van loon tijdens ziekte.

Juridisch Adviesbureau - Juridisch Advies

Zieke werknemer wil niet re-integreren – Wat kan een werkgever doen wanneer een zieke werknemer weigert te re-integreren? Ontslag tijdens ziekte – Ontslag tijdens ziekte is meestal niet mogelijk, behoudens deze uitzonderingen. Arbowet – Welke verplichtingen volgen uit de arbowet en hoe kunnen die worden afgedwongen? Functioneringsgesprek – Wat is een functioneringsgesprek en wat zijn de rechten van de werknemer? Beoordelingsgesprek – Wat is een beoordelingsgesprek? Is ontslag of overplaatsing na een slechte beoordeling mogelijk? Slechte beoordeling – Hoe gaat u als werknemer met een (onterechte) slechte beoordeling om? Verbeterplan – Na een slechte beoordeling komt meestal een verbeterplan.

Diefstal op het werk – Mag een werknemer die diefstal pleegt worden ontslagen? Wat kan de werknemer nog doen? Aflopen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – Over het aflopen van de arbeidsovereenkomst en de voorafgaande mededeling. Verlenging van de arbeidsovereenkomst – Welke aandachtspunten zijn er bij verlening van een arbeidscontract? Aanzegtermijn – Alles over de aanzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen bij het aflopen van de arbeidsovereenkomst.

Juridisch Adviesbureau - Juridisch Advies

Juridisch Advies Of Rechtshulp Nodig?Juridisch Advies - Privacy Op Maat En De Praktische Jurist

Ontslag via de rechter – Hoe werkt ontslag via de rechter? Wat zijn de regels? Hoe zit het met ontslagvergoeding en transitievergoeding? Ontslag wegens disfunctioneren – Wat is disfunctioneren? Is het voldoende voor ontslag? Wat zijn de tips? Ontslag tijdens ziekte – Een zieke werknemer kan niet zomaar worden ontslagen.

Ontslag in de proeftijd – Over wanneer ontslag in de proeftijd wel en niet mag. Opzegtermijn voor werkgever – Hoelang is de opzegtermijn indien de werkgever overgaat tot opzegging van de arbeidsovereenkomst? Dringende reden – Uitleg over de dringende reden die reden kan zijn voor (onder meer) ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Juridisch Adviesbureau - Van De Graft Accountants

Rechten bij ontslag – Welke rechten heeft u als u wordt ontslagen? Hoe zit het met transitievergoeding een ww-uitkering? Ontslag aanvechten – Over hoe u ontslag kunt krijgen en hoe u bij die soorten ontslag het best het ontslag kunt aanvechten. Fictieve opzegtermijn – Wat is de fictieve opzegtermijn en wanneer geldt hij? Ontslagbrief – Wat moet u doen wanneer uw werkgever u schriftelijk te kennen geeft dat u wordt ontslagen? Reorganisatie – Mag een werkgever zomaar reorganiseren en hoe zit het dan met werknemers die ontslag krijgen? Sociaal plan – Wat is een sociaal plan, wanneer is het van belang en welke rechten volgen eruit? Getuigschrift bij uitdiensttreding – Wat moet er in een getuigschrift staan? Is de werkgever verplicht het af te geven? Dreigend ontslag – Alles over de situatie waarin er nog geen ontslag is gegeven, maar wel vermoed wordt dat dit zal gebeuren (Top Kwaliteit Juridisch Advies MKB Vindt U Hier).

Alles hierover in dit artikel. Handleiding voor werknemer: ontslag op staande voet – Uitgebreide handleiding voor werknemers die ontslag op staande voet hebben gekregen. Werknemer op staande voet ontslaan – Aandachtspunten en tips voor de werkgever die een werknemer op staande voet wil ontslaan. De 4 belangrijkste tips bij ontslag op staande voet – Tips in het geval van ontslag op staande voet.

Zieke Werknemer Ontslaan Tijdelijk Contract

Privacy op het werk – Over privacy op het werk bij onder meer medische tests, camera’s, toezicht e-mail (juridisch advies den haag). Staking – Wanneer mag u staken en wanneer niet? Moet de werkgever uw loon blijven betalen? Ondernemingsraad – Over het instellen van een ondernemingsraad en haar bevoegdheden. Wijziging van de arbeidsovereenkomst – Over eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst.

Overplaatsing naar andere vestiging mogelijk? – Wanneer is overplaatsing mogelijk en wanneer niet? Mogen werknemers overeenkomsten sluiten? – Wanneer mogen werknemers overeenkomsten sluiten en wanneer niet? Tijdelijk contract – Alles over het tijdelijk contract, van totstandkoming tot einde. Studiekosten terugbetalen – Wanneer moet u uw studiekosten aan uw werkgever terugbetalen? Nevenwerkzaamheden – Alles over werkzaamheden bij een ander dan de werkgever.

Effectief Juridisch Advies Door Ervaren Juristen

Informatie achterhouden voor werkgever – Over welke informatie een werknemer mag achterhouden en welke niet. Informatie achterhouden voor werknemer – Over welke informatie een werkgever niet voor een werknemer mag achterhouden. Overeenkomst van opdracht – Is iets een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht? Zzp’er ontslaan – Over hoe een zzp’er die over het algemeen geen arbeidsovereenkomst heeft, wordt ontslagen.

Een (dreigend) ontslag levert enorm veel spanning en onzekerheid op. Dat vreet continue aan je. Wat kan er met je gebeuren? Wat moet je nu doen? Wij helpen je met duidelijkheid, met voorbereiden en met een plan van aanpak. En we zijn dé specialist die een regeling voor je treft met je werkgever.

Juridisch Adviesbureau – Helder En Betaalbaar Advies

Dat geeft jou perspectief en de rust om weer vooruit te kunnen kijken. Elke dag krijgen we telefoontjes van mensen die een ontslagaanzegging hebben gekregen. Soms komt het bericht als donderslag bij heldere hemel. Dan lijkt het alsof de werkgever in één dag 180 graden gedraaid is. En daar ligt dan ineens een ontslagvoorstel.

De sfeer op het werk slaat om. Je had al een aantal keren negatieve feedback gekregen. Er zijn een aantal lastige gesprekken geweest over het functioneren. Kortom: je had al het idee dat er een dossier tegen je werd opgebouwd - zieke werknemer ontslaan. Natuurlijk brengt deze situatie ontzettend veel onzekerheid met zich mee.

Fiscaal En Juridisch Adviesbureau

We helpen je verder. Het eerste wat we doen is de balans terugbrengen. Een werkgever kan je niet zomaar ontslaan en dat moet de werkgever vaak eerst van een advocaat te horen krijgen. Als een werkgever daar eenmaal van doordrongen is, dan is er een basis om verder te praten over de ontstane situatie en mogelijke oplossingen.

Navigation

Home

Latest Posts

Wia Afgewezen Wat Nu

Published Oct 01, 22
6 min read

Uwv Bezwaarmaken

Published Jun 07, 22
6 min read